Loading color scheme

Poradnik dla wykonującego inwentaryzacje

1. Inwentaryzacja (powykonawcza) architektoniczno-budowlana

2. Pomiar lokalu wg. PN-ISO 9836:1997 - wkrótce...

3. Kto powinien wykonać inwentaryzację (powykonawczą) architektoniczno-budowlaną, wkrótce...

 

1. Inwentaryzacja (powykonawcza) architektoniczno - budowlana

Co jest potrzebne do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokalu w nowo budowanym budynku mieszkalnym czy biurowym, tzw. inwentaryzacji powykonawczej, a dokładnie Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej? 

Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana jest niezbędna do otrzymania zaświadczenia o samodzielności lokalu z urzędu architektury.

Obecnie inwentaryzacja architektoniczno – budowlana sporządzana jest zgodnie z zasadami określonymi w normie PN ISO 9836:1997 oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., zgodnie z art. 57 ust. 1a Prawa budowlanego.

Architekt, inż. budownictwa lub geodeta powinien więc pomierzyć i wyodrębnić każdy lokal oraz powierzchnie pomocnicze należące do lokalu: balkon, loggię, taras. Pomiar i obliczenia powierzchni wykonuje się w obrębie ścian trwałych lokalu, pozostałe powierzchnie znajdujące się poza ścianami trwałymi, na które można się dostać z lokalu są powierzchniami pomocniczymi i nie zaliczają się do powierzchni użytkowej lokalu. Dla każdego lokalu powstaje oddzielna mapka, na której musi się znaleźć:

 • - adres budynku, numer lokalu oraz rodzaj lokalu (mieszkalny lub o innym przeznaczeniu)
 • - położenie lokalu: w budynku (numer klatki schodowej) i na której kondygnacji
 • - numery lokali sąsiednich
 • - nazwy i powierzchnię poszczególnych pomieszczeń wewnątrz inwentaryzowanego lokalu
 • - podstawowe elementy wyposażenia sanitarno-higienicznego oraz wentylacji
 • - powierzchnię poszczególnych pomieszczeń oraz powierzchnię użytkową całego lokalu z podaniem sposobu obmiaru lokalu
 • - datę potwierdzenia i oryginalny podpis osoby uprawnionej

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/ lokali potrzebujemy:

 • - rzut kondygnacji z wyszczególnionym lokalem
 • - uprawnienia osoby potwierdzającej rzut
 • - dokument potwierdzający tytuł własności
 • - dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej (po 17 zł za zaświadczenie)
 • - zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego
 • - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną sporządzoną w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz polskie normy
 • - dokument potwierdzający przejęcie lokalu do użytkowania

Od firmy, której zleciliśmy opracowanie inwentaryzacji powinniśmy otrzymać mapki wszystkich wyodrębnionych lokali, rzuty kondygnacji z oznaczeniem samodzielnych lokali, zestawienia powierzchni lokali, ksero uprawnień osoby sporządzającej inwentaryzację. Skompletowaną dokumentację w co najmniej 2 egzemplarzach + wypełnione wnioski dla lokalu/ lokali składamy w urzędzie architektury z którego otrzymaliśmy pozwolenie na budowę.